No products in your shopping cart Order »
 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met FLO23 afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.


Bestellen
U kunt bestellen via de website FLO23. Een bestelling is niet geldig indien FLO23 uw adres niet eenduidig kan vaststellen. In individuele gevallen kan FLO23 besluiten om bestellingen te weigeren. FLO23 zal een dergelijk besluit, op uw verzoek, motiveren.


Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. FLO23 is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar websites of in haar mailings.


Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de artikelen desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een artikel niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, kunt u de artikelen retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de artikelen behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Gemaakte verzendkosten door u gemaakt worden niet vergoed. Vervangen of gerepareerde artikelen worden gratis naar u verzonden.


Afleveringen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt FLO23 ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd.
FLO23 doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. FLO23 is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.
FLO23 verstuurt uw pakket naar het door uw opgegeven adres. Mocht het adres dat u heeft opgegeven niet juist zijn, dan is FLO23 niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. De door FLO23 verzonden pakket en factuur worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn.


Verzendkosten
Bij bestellingen binnen Nederland rekenen wij geen verzendkosten voor FLO23 artikelen. U kunt de bestelling ook ophalen bij onze studio in Haarlem. wel graag een afspraak maken. Voor bestellingen buiten Nederland, rekenen wij wel verzendkosten.


Retourneren
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen of per mail naar info@FLO23.nl. Retourneer de artikelen binnen de gestelde termijn naar:
FLO23
Herenweg 29 A2
2105 MB HEEMSTEDE

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd. De portokosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Mochten de artikelen beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt.U kunt het artikel ook retour brengen naar de studio, maak dan wel een afspraak.


Betaling
U kunt u bestelling via de website direct betalen met iDEAL. U kunt iDEAL gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, Postbank, Rabobank of SNS Bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Voor meer informatie over iDEAL, zie www.ideal.nl.
U kunt het bedrag ook naar onze rekening overmaken. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, zal het artikel of de artikelen worden verstuurd.

Aansprakelijkheid
FLO23 is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan FLO23 is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van FLO23 komt. FLO23 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites of in haar mailings.
FLO23 is niet aansprakelijk voor schade tenzij FLO23 aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (artikelaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking. Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.
U vrijwaart FLO23 tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens FLO23 van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij FLO23 hebt besteld, tenzij u aantoont dat FLO23 voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
FLO23 is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van FLO23 gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van FLO23, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van FLO23.Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van FLO23. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van FLO23.


Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het FLO23 klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door FLO23 , de invordering van verschuldigde betalingen. FLO23 verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen mailings meer wenst te ontvangen, kunt u dit via mail kenbaar maken.


Niet tevreden?
Indien u niet tevreden bent over onze artikelen, neem dan binnen redelijke termijn contact op met ons via mail of telefoon. FLO23 zal uw klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst afhandelen.

Cadeaubonnen
De FLO23 cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant. Als het bedrag niet helemaal gebruikt wordt blijft het als tegoed staan. 

 


 

Mail and delivery

  • all articles will be mailed free of charge throughout the Netherlands
  • fast delivery

customerservice

Not happy? Money back!

  • You have the right to return or exchange the items received, without giving any reason within 30 days.

Pay safely and easily

iDeal PayPal Vooruitbetalen